Cepsyre

Περισσότερα

Η διαγνωστική Συνέντευξη, η κλινική παρακολούθηση, η φαρμακοθεραπεία και οι παρεμβάσεις στην οικογένεια, είναι μερικές από τις αρμοδιότητες του ψυχίατρου. Επιπλέον, η οργάνωση και τήρηση αρχείων μελών, η εκτίμηση της πορείας τους και η ερευνητική μελέτη, που μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της πορείας του εξυπηρετούμενου.

Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού στην προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα και παρεμβάσεων που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Έγκαιρη αναγνώριση, πληροφόρηση για τη νόσο, την θεραπεία και ιατρική περίθαλψη, παρέχονται από τους Ψυχίατρους του Κέντρου.

Επίσης, σε συνεργασία με την Ψυχολόγο παρέχουν ψυχοθεραπεία υποστηρικτικού τύπου, συμμετέχουν στη θεραπευτική ομάδα και προτείνουν τρόπους και μεθόδους για την καλύτερη δυνατή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του εξυπηρετούμενου. Βοηθούν στην οικογενειακή συνοχή, στη δικτύωση με άλλες οικογένειες και παίζουν υποστηρικτικό ρόλο σε κρίσεις. Επίσης, προωθούν την αποφυγή στίγματος και διακρίσεων, την πλήρη κοινωνική συμμετοχή τον ψυχικά πασχόντων και τα δικαιώματά τους.

Η ψυχολόγος, συνεργάζεται άμεσα με τον ψυχίατρο στις διαγνωστικές εκτιμήσεις των εξυπηρετούμενων και στην θεραπευτική υποστήριξή τους. Ο κύριος ρόλος της, είναι να μπορεί να αναπτύσσει και να εφαρμόζει τις αρχές της ψυχολογίας, τις γνώσεις, τα μοντέλα και τις μεθόδους της με τρόπο σύμφωνο προς τους δεοντολογικούς και επιστημονικούς κανόνες, προκειμένου να προάγει την ανάπτυξη, το ευ ζην και την αποδοτικότητα ατόμων, ομάδων, οργανισμών και της κοινωνίας. Στόχος της είναι η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη κάθε εξυπηρετούμενου, η ενδυνάμωση των κοινωνικών του δεξιοτήτων, η παρέμβαση ενημέρωση ευαισθητοποίηση και η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Συντονίζει προγράμματα ατομικών συναντήσεων και ομάδες ψυχοθεραπείας, με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πορείας των εξυπηρετούμενων κατά την διάρκεια της θεραπείας. Υποστηρίζει και κατευθύνει τα πρόσωπα αναφοράς των εξυπηρετούμενων, ενώ σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τις οικογένειες. Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Η κοινωνική λειτουργός, οργανώνει το κοινωνικό ιστορικό κάθε εξυπηρετούμενου και έχει την ευθύνη να διατηρεί επαφές με τις οικογένειες τους. Συμμετέχει στις δράσεις προώθησης και υποστήριξης της συνολικής λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την αντιμετώπιση του στίγματος. Διεκπεραιώνει ζητημάτα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και εργασιακής αποκατάστασης των εξυπηρετούμενων, όπου απαιτείται και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της θεραπευτικής ομάδας. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση φοιτητών της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας σε θέματα ψυχικής υγείας. Συνεργάζεται με τις οικογένειες των εξυπηρετούμενων, σε συνεργασία με τις ψυχολόγους του Κ.Ψ.Υ, τους Κοινωνικούς φορείς και την Πρόνοια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδια πρόσωπα, τους Πολιτιστικούς και άλλους τοπικούς φορείς, τις Εργασιακές δομές, τα σχολεία, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Ηρακλείου και την Εκκλησία.

Η διοικητική υπάλληλος έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Κέντρου. Οργανώνει αρχεία, τηρεί πρωτόκολλο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, φροντίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στους εργαζόμενους όπως συμβάσεις κλπ. Επικοινωνεί με το Γ.Ν. Ρεθύμνου και την 7η Υ.Πε. για την διευθέτηση οικονομικών και διοικητικών θεμάτων και  προσφέροντας ενημέρωση για θέματα που άπτονται των καθηκόντων του, τις ανάγκες του προσωπικού και την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Ο ρόλος των νοσηλευτριών είναι συμπληρωματικός στο έργο των άλλων επαγγελματιών  ψυχικής υγείας. Οργανώνουν την γραμματειακή υποστήριξη, κρατούν το τηλεφωνικό κέντρο και κλείνουν τα ραντεβού με τους εξυπηρετούμενους, παρέχουν υποστήριξη και ενημέρωση τόσο στους εξυπηρετούμενους του κέντρου, όσο και στις οικογένειές τους σχετικά με την φαρμακευτική αγωγή και την υγεία τους γενικότερα. Συνεργάζονται στενά με τον ψυχίατρο και συμμετέχουν στην θεραπευτική ομάδα, οργανώνουν τη διασύνδεση του Κέντρου με άλλες υγειονομικές υπηρεσίες και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και φορείς σε πρόγραμμα αγωγής υγείας και αγωγής κοινότητας.

 Ο ρόλος της/του Επισκέπτη υγείας είναι συμπληρωματικός στο έργο των άλλων επαγγελματιών  ψυχικής υγείας. Συνεργασία με τη διακλαδική θεραπευτική ομάδα του Κ.Ψ.Υ, σε θέματα που αφορούν τους εξυπηρετούμενους και το Κέντρο γενικά. Παρέχει υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον και στο χώρο εργασίας των εξυπηρετούμενων του Κ.Ψ.Υ, όπως φανερώνει και η ειδικότητά της. Ασχολείται με την οργάνωση και διασύνδεση του Κ.Ψ.Υ με υγειονομικές υπηρεσίες της κοινότητας και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και αρχές σε προγράμματα αγωγής υγείας και αγωγής κοινότητας.

Ο τεχνικός του κέντρου, έχει την ευθύνη για όλα τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Φροντίζει για την διατήρηση του κτηρίου σε καλή κατάσταση, την επιδιόρθωση κάθε βλάβης και ενημερώνει τον υπεύθυνο του Κέντρου για κάθε ενέργεια τεχνικής φύσεως που κρίνει απαραίτητη να γίνει.

Πίσω